Architektonická studie víceúčelové sportovní haly města Teplice


Stavba víceúčelové haly je navržena z hlediska předpokládané náplně dané investorem, dále v souvislosti s předpokládanými potřebami souvisejících prostor a v neposlední řadě z hlediska doporučované doplňkové náplně souvisejících služeb a funkcí u takového typu stavby. Z hlediska umístění a účelu využívání lze předpokládat, že se hala v rámci celého stávajícího komplexu stane centrem zájmových a volnočasových aktivit občanů, čemuž odpovídá a umístění některých doplňkových funkcí.

Stavba je členěna na objekty samotné haly a venkovní úpravy s inženýrskou infrastrukturou.

Venkovní úpravy jsou představovány zejména komunikacemi, chodníky, parkovacími plochami a ozeleněnými parkovými plochami. Komunikace a parkovací plochy v navrženém živičném provedení řeší potřebu odstavení předpokládaného počtu vozidel a autobusů v návaznosti na plánovanou kapacitu diváků v hale. Dalším nezbytným předpokladem, který je součástí venkovních úprav je provedení opěrné zdi k zajištění svahu s větším převýšením, což současně umožní maximální využití plochy pro zástavbu. Opěrná zeď je navržena z části železobetonová a zčásti kamenná skládaná do drátěných výztužných košů – gabionů, terasovitě odstupňované. V rámci inženýrské připravenosti území lze předpokládat řešení přípojek inženýrských sítí v potřebných dimenzích od zapojovacích bodů určených správci jednotlivých sítí a jedná se především o elektrickou energii, plynovod, vodovod, kanalizaci oddílnou, napojení horkovodu k vytápění a provedení rozvodů veřejného osvětlení areálu a systému odvodnění zpevněných ploch.

Z dopravního hlediska je navrženo řešení parkování pro imobilní osoby v horní ploše u haly a to z hlediska možnosti přístupu od spodní parkovací plochy k horní, které je navrženo řešit dvěma věžovými schodišti přistavenými k opěrné zdi terénu. Ostatní parkování je rovnoměrně rozloženo do obou navržených parkovacích ploch s tím, že parkování autobusů je řešeno tak, že k vystoupení osob dopravených autobusy dojde v prostoru před objektem haly na vymezené ploše a odstavení prázdných autobusů bude řešeno na spodní parkovací ploše. Chodníky jsou řešeny jako zpevněné dlážděné plochy, ozelenění travnatých ploch bude navrženo v druhových skladbách doporučených odborným návrhem specializované firmy.

Stavba haly je navržena jako kompaktní soubor plynule navazujících a propojených tří součástí, které zároveň člení stavbu podle plánovaného využití. Jedná se o centrálně umístěný blok samotné haly se sedlovou střechou nízkého sklonu, který je vsazen mezi dvojici staveb dvojpodlažní a čtyřpodlažní. Obě tyto navazující stavby jsou obdélníkového půdorysu, nepodsklepené výškově vzhledem k hale odsazené stavby s pultovou střechou. V dvojpodlažní západní stavbě jsou umístěny zejména prostory pro přístup veřejnosti a návštěvníků haly včetně tribuny s volným výhledem do prostoru haly. Kapacita tribuny pro návštěvníky je navržena na 800 sedících osob umístěných v 10 řadách na lineárně stoupající tribuně. Jako příslušenství je plánováno umístění stravovacích zařízení, restauračních i bufetového typu a jako doplněk pak umístění specializovaných prodejen či provozoven souvisejících služeb areálu. Současně je zde plánováno umístění převážné části technologických a provozních prostor objektu. Vstup do budovy pro veřejnost je řešen jednak hlavním centrálním halovým vstupem přes dvojici pokladen s turnikety do prostoru vstupní haly a odtud buď dvojicí schodišť nebo výtahů do úrovně vyvýšené plochy tribuny. Po obou stranách centrálního vstupu je pak řešen samostatný vstup do (na provozu haly nezávislých) prodejen a restaurace. V úrovni tribuny je pak řešeno umístění bufetových stravovacích zařízení. V prostoru pod tribunou je pak umístěno sociální zázemí, šatna, technologie a provozní zázemí haly. Z prostoru haly je středem řešen přístup do vstupní haly bloku nebo. Hala je řešena jako jednoprostorový objekt, který svými rozměry umožní řešit hru házené, sálové kopané, volejbalu, tenisové čtyřhry, nohejbalu a basketbalu, florbalu s možností doplnění o další netradiční kolektivní sporty. Zastřešení haly a navazujícího dvojpodlažního objektu je vzhledem k nutnosti zajistit nerušený výhled diváků do haly bez podpěrných sloupů řešeno soustavou příhradových prostorových vazníků, jejichž návrh bude řešen na základě specializovaného statického návrhu.

Druhý – čtyřpodlažní blok řeší část s omezeným pohybem veřejnosti. Jedná se o stavbu zděnou dispozičně řešenou jako podélný trojtakt a obsahuje po jednotlivých podlažích následující prostory. V přízemí jsou umístěny prostory šaten se sociálním zázemím sportovců a další pomocné prostory. V druhém nadzemním podlaží pak jsou umístěny prostory sportovního klubu, prostory pro oficiální návštěvy (VIP a novináři) a prostory doplňkové vybavenosti sportovního klubu – tělocvična fines, sauna a klubovna/studovna s příslušenstvím.

V třetím a čtvrtém nadzemním podlaží jsou pak umístěny prostory pro krátkodobé ubytování s pokoji s vlastním sociálním vybavením penzionového typu 2-4 lůžkové.

Vstup do budovy je opět centrálním vstupním proskleným prostorem do prostoru vstupní haly s recepcí, ze které je přístup do dalších podlaží prostřednictvím dvojice schodišť a výtahů opět do prostorů centrálních hal v jednotlivých podlažích. Z prostor jednotlivých šaten sportovců je pak přístup přímo do prostoru sportovišť v hale.

Z hlediska bezbariérového řešení, je do prostoru dvojpodlažní stavby přístup přímý neboť vstup je v úrovni okolního terénu a přístup na tribunu je řešen dvojicí výtahů. Vstup do haly je možný pro účely sportování imobilních osob řešen vozíčkářskou plošinou osazené v prostoru přístupového přímého propojovacího schodiště z prostoru šaten do haly. Bezbariérový vstup do čtyřpodlažního objektu je zajištěn přístupovou rampou k překonání výškového rozdílu mezi okolním terénem a podlahou 1.NP objektu a odtud opět do jednotlivých nadzemních podlaží dvojicí výtahů. V každém z podlaží a každém samostatně funkčním prostoru je umístěn WC kabinka pro potřeby vozíčkářů anebo lze jednoduchou úpravou dodatečně vyčlenit sociální zázemí k přebudování pro tyto potřeby – především v ubytovací části.

Celá navrhovaná stavba je řešena tak, aby byla v souladu s okolní zástavbou a významu místa, na kterém je plánována s tím, že se jedná o místo které je výrazně exponované. Hlavní vstupy do objektu budou řešeny z východní a západní fasády.

Materiálově je u stavby uvažováno o zděnou konstrukci obou postranních bloků s vsazenou montovanou konstrukcí haly. Povrchové řešení se tedy nabízí kombinace sendvičových lamelových panelů na fasádě haly a střechách všech třech bloků s povrchy zděných stěn omítaných s fasádními nátěry, popř. vhodnější a typu stavby odpovídající sendvičové obklady barevnými fasádními deskami s povrchovou úpravou – např. CETRIS, ETERNIT apod. zavěšovanými na hrubé zdivo pomocí montážních konstrukcí s vloženou dodatečnou tepelnou izolací. Barevnost fasády je pak navržena s ohledem na typ a účel stavby, kdy se předpokládá určitá výraznost a zajímavost a z architektonického hlediska tak doplňuje jinak konstrukční jednoduchost stavby.